Uddevallabron
Uddevallabron

Här är vår organisation.


Här hittar du allt om vår styrelse och vår ledningsgrupp.

Styrelsen för Uddevalla Energi.

I Uddevalla Energis styrelse finns 7 ledamöter och 4 suppleanter utsedda av kommunfullmäktige. VD är föredragande i styrelsen. Vissa tjänstemän inom företaget samt fackliga representanter deltar vid styrelsens sammanträden.

Styrelsearbetet följer den gällande arbetsordningen för styrelsen. Styrelsens sammanträden följer en årlig plan för att säkerställa erforderligt beslutsfattande samt styrelsens behov av information.


Ordinarie ledamöter

Namn


Anna-Lena Heydar

Ordförande

Sture Svennberg

Vice ordförande

Carl-Johan Sernestrand

Ordinarie ledamot

Johannes Huss

Ordinarie ledamot

Lennart Björk

Ordinarie ledamot

Marko Savanovic

Ordinarie ledamot

Matthijs Klomp

Ordinarie ledamotWilly Magnusson

Styrelsesuppleant

Anders Fröjdö

Styrelsesuppleant

Johanna Ramneskär

Styrelsesuppleant

Taisir Kassem

Styrelsesuppleant

 


Då har styrelsen sina sammanträden 2018

 Datum 

2018-02-13

Uddevalla Energi med dotterbolag

2018-03-21

Uddevalla Energi med dotterbolag

2018-05-09

Uddevalla Energi med dotterbolag

2018-06-04

Uddevalla Energi med dotterbolag

2018-09-11

Uddevalla Energi med dotterbolag

2018-11-01

Uddevalla Energi med dotterbolag

2018-12-04

Uddevalla Energi med dotterbolag

 


Ledningsgruppen för Uddevalla Energi

Du får gärna kontakta oss som är med i ledningsgruppen. Du hittar våra direktnummer här. Våra mailadresser är: fornamn.efternamn@uddevallaenergi.se

Namn

Titel

Telefonnummer

Björn Wolgast

VD

0522-58 07 00

Maria Olsson

Ekonomichef

0522-58 07 11

Björn Wolgast

Tf affärsområdeschef elnät

0522-58 07 00

Fredrik Jostby

Marknadschef

0522-58 07 31

Joakim Jansson

Affärsområdeschef renhållning

0522-58 09 56

Lars Johansson

Affärsområdeschef värme (inkl. pellets)

0522-58 09 51

Mikael Svensson Menli

Affärsområdeschef stadsnät

0522-58 07 61

Ellinor Forsberg

Personalchef

0522-58 07 26

Morgan Sjöberg

IT-chef

0522-58 07 51

 


Dotterföretag till Uddevalla Energi

Uddevalla Energi AB (100%)
Moderbolaget i koncernen, som svarar för koncerngemensamma funktioner samt stadsnätet och utveckling av biogasverksamheten.

Uddevalla Energi Elnät AB (100%)
Bolaget äger, driver och underhåller elnätet med stöd av nätkoncessioner.

Uddevalla Energi Värme AB (100%)
Bolaget sköter fjärrvärmeförsörjningen i Uddevalla, Munkedal och Ljungskile.

Uddevalla Kraft AB (100%)
Bolaget äger, driver och underhåller energiproduktionsanläggningarna samt svarar för renhållningen.

Bohusgas AB (100%)
Bolaget har ännu inte inlett verksamhet, men har registrerats som ett led i en utredning kring förutsättningarna för biogasproduktion som drivmedel.


Ekonomisk översikt

Uddevalla Energi erbjuder elnät, elhandel, fiber, fjärrvärme, sophämtning, återvinning och slamsugning. Vi har cirka 27 000 kundanläggningar, både privatpersoner och företag/offentlig verksamhet (privatpersoner står för cirka 80 procent av antalet). Koncernens långsiktiga ekonomiska mål är att uppnå god lönsamhet i förening med god soliditet.


Nyckeltal


2017

2016

2015

Nettoomsättning (Mkr)

512

475

415

Rörelseresultat (Mkr)

-7

57

35

Resultat efter finansiella poster (Mkr)

-25

44

15

Avkastning totalt kapital (%)

neg

4,0

2,5

Avkastning eget kapital (%)

neg

12,9

4,9

Soliditet (%)

17,2

17,6

15,9

Antal anställda

149

128

132

 


Årsredovisningar

Kanske är du kund hos oss och undrar vad du får för dina pengar. Eller så arbetar du hos oss och vill ha en inblick i hur koncernen fungerar i stort. Här är vår årsredovisning.

Det finns en övergripande årsredovisning för koncernen Uddevalla Energi. Årsredovisningen är uppdelad i två delar. Första delen beskriver vår verksamhet och ger en tydlig bild av vad Uddevalla Energi står för. Andra delen redovisar den ekonomiska informationen som förvaltningsberättelsen och de finansiella rapporterna.

Här hittar du de fem senaste årens årsredovisningar (som pdf).

Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013