Familj
Familj

Vi skapar möjligheterna i ditt hem.


Jag vill göra flyttanmälan

Elen från oss bara funkar - en halv miljon minuter varje år.

Ibland är valet enkelt. De flesta som bor i Uddevalla eller Ljungskile med omnejd är automatiskt elnätskund hos oss på Uddevalla Energi.

Vi har ensamrätt på att bygga och driva elnät inom vårt område (det har Energimarknadsinspektionen bestämt). Det är ett ansvar som vi tar på största allvar, med mycket goda resultat: under ett helt år har en medelkund bara 30 minuters avbrott (och då ska du veta att det går över en halv miljon minuter på ett år). Det ska bara funka.

 

Karta över Uddevalla Energis nätområde

Koncessionsområde
Elnät

Elnätet

Du är en av 26 000 kunder inom det 170 mil långa elnätet från Uddevalla Energi. Den elnätsavgift som du och alla andra elnätskunder betalar täcker kostnaderna för de ledningar och stationer (över 500 transformatorstationer!) som behövs för att överföra elen från producenten till dig som användare. Vi jobbar med stolthet för dig.

Läs vår övervakningsrapport

Gör flyttanmälan

Vi hjälper dig att flytta till det elbolag och elavtal som du valt! Ring vår kundservice på 0522-58 08 00 så ordnar vi det för dig.

Ska du gräva?

Här hittar du ledningsanvisning och information och om vad du ska tänka på innan du börjar gräva.

Kolla in våra priser och abonnemang för elnät

Du behöver ett elnätsabonnemang för att vara kopplad till elnätet. Det vanligaste är ett säkringsabonnemang, där du betalar efter vilken storlek du behöver på huvudsäkringen samt för varje överförd kWh. Om du har större behov, alltså en säkring från 80 ampere och uppåt, erbjuder vi effektabonnemang där du istället betalar för den effekt du abonnerar på. Oavsett abonnemangsform tillkommer en avgift för själva elöverföringen.

Priser lågspänning 2019

Säkringstariff - lågspänning upp till 63 A
Elöverföringsavgift: 6,0 öre/kWh exkl. moms (7,5 öre/kWh inkl. moms)
Energiskatt: 34,7 öre/kWh exkl. moms (43,375 öre/kWh inkl. moms)

Abonnemangsklass

Huvudsäkring
(Ampere)

Abonnemang
kr/år exkl. moms

Abonnemang
kr/år inkl. moms

EN10(T) Lägenhet

16

1 325

1 656

EN11(T)

16

2 635

3 294

EN12(T)

20

4 040

5 050

EN13(T)

25

5 600

7 000

EN14(T)

35

8 075

10 094

EN15(T)

50

11 500

14 375

EN16(T)

63

14 850

18 563

EN8(T)

16

980

1 225

EN9(T)

20

1 600

2 000

 

I taxan ingår lagstadgade avgifter för elsäkerhetsavgift 9,50 kr (11,875 kr inkl. moms), nätövervakningsavgift 3 kr (3,75 kr inkl. moms) och elberedskapsavgift 45 kr (56,25 kr inkl. moms).

(T) innebär timmätning.

Ovanstående avser trefasleverans vid spänningen 400/230 V.

Abonnemangsklass EN8 är endast avsedd för 16A enfasabonnemang för elbilsladdning med minst fyra och max 12 abonnemang per servis.

Abonnemangsklass EN10 är endast avsedd för bostäder i flerfamiljshus med minst fyra abonnemang per servis varav minst tre bostäder.

Abonnemangsklass EN9 är endast avsedd för 20A abonnemang i flerfamiljshus för elbilsladdning med minst fyra abonnemang per servis varav minst tre bostäder.

Enfasleverans med huvudsäkring max 25A inplaceras i motsvarande 16A trefas abonnemangsklass.

Inflyttningsavgift uttages med 180 kr plus moms (225 kr inkl. moms).

I övrigt gäller de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012K för konsument och NÄT 2012N för näringsidkare.

Priser lågspänning effekttariff 2019

Avgifter är angivna exklusive moms.
Energiskatt tillkommer med 34,7 öre/kWh.

Taxa

ENE4T

ENN4T

K4

Huvudsäkring

80-200A

>200A

>200A

Abonnemangsavgift (kr)

9 750

12 850

12 850

Effektavgift (kr/kW)

475

475

288

Elöverföringsavgift
höglasttid (öre/kWh)

6,0

6,0

15,0

övrig tid (öre/kWh)

6,0

6,0

6,0

 

I taxan ingår lagstadgade avgifter för elsäkerhetsavgift 9,50 kr, nätövervakningsavgift 3 kr och elberedskapsavgift 45 kr.

Effektavgift erläggs för avtalad abonnerad aktiv årseffekt och anmäls skriftligen i förväg senast den 1 december.

Taxa K4 tillämpas på abonnemang med uttag av högst 40% av abonnerad effekt under höglasttid. Med höglasttid avses jan, feb, mars, nov och dec, måndag - fredag kl. 06-22.

Om utnyttjad aktiv effekt överstiger abonnerad effekt, utgår för den överuttagna effekten en avgift på 1,2 gånger effektavgiften. För K4 gäller för överuttag 1,2 gånger effektavgiften för ENN4T.

Om utnyttjad reaktiv effekt överstiger 50% av abonnerad aktiv effekt, utgår för taxa ENN4T och K4 avgift på 83 kr/kVar för den överuttagna reaktiva effekten.

Den under året utnyttjade aktiva respektive reaktiva effekten anses vara medelvärdet av de två högsta värdena från skilda månader för uttagen medeleffekt per timme.

Sänkning av abonnerad effekt kan göras en gång per år inför nytt kalenderår.

Höjning av abonnerad effekt kan göras när som helst under året och gäller resterande del av året samt efterföljande år.

Vid stora, eller flera små, justeringar av abonnerad effekt kan mätsystemet behöva byggas om för att uppfylla mätkraven. Ombyggnaden bekostas av abonnenten.

I övrigt gäller de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012K för konsument och NÄT 2012N för näringsidkare.

Priser högspänning 2019

Högspänningstariff 10 kV
Avgifter är angivna exklusive moms.
Energiskatt tillkommer med 34,7 öre/kWh.

Taxa

ENN3T

K3

Abonnemangsavgift (kr)

25 000

25 000

Effektavgift (kr/kW)

430

265
Elöverföringsavgifthöglasttid (öre/kWh)

5,0

14,0

övrig tid (öre/kWh)

5,0

5,0

 

I taxan ingår lagstadgade avgifter för elsäkerhetsavgift 750 kr, nätövervakningsavgift 600 kr och elberedskapsavgift 2447 kr.

Effektavgift erläggs för avtalad abonnerad aktiv årseffekt och anmäls skriftligen i förväg senast den 1 december.

Om utnyttjad aktiv effekt överstiger abonnerad effekt utgår, för den överuttagna effekten, en avgift på 1,2 gånger effektavgiften.

För K3 gäller för överuttag 1,2 gånger efftektavgiften för ENN3T.

Om den utnyttjade reaktiva effekten överstiger 50% av den abonnerade aktiva effekten, utgår för den överuttagna effekten en avgift på 78 kr/kVAr.

Den under året utnyttjade aktiva respektive reaktiva effekten anses vara medelvärdet av de två högsta värdena från skilda månader för uttagen medeleffekt per timme.

Taxa K3 gäller för anslutning med aktivt effektuttag under höglasttid på högst 40% av den abonnerade effekten. Med höglasttid avses jan, feb, mars, nov och dec, måndag - fredag kl. 06-22.

Sänkning av abonnerad effekt kan göras en gång per år inför nytt kalenderår.

Höjning av abonnerad effekt kan göras när som helst under året och gäller resterande del av året samt efterföljande år.

Vid stora, eller flera små, justeringar av abonnerad effekt kan mätsystemet behöva byggas om för att uppfylla mätkraven. Ombyggnaden bekostas av abonnenten.

I övrigt gäller de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012H

Villkor för nyanslutning 2019

1. Ansökan om anslutning görs på föranmälningsblankett av behörig elinstallatör.

2. Fastighetsägaren tillhandahåller på sin bekostnad servisintag och erforderligt utrymme eller plats för servis och mätanorning i enlighet med gällande bestämmelser.

3. Installatören lämnar uppgift om servissäkringens storlek eller effektbehov till nätbolaget. Nätbolaget bestämmer servisens area.

4. Arbete med anläggning, underhåll, reparation, ändring och borttagande av servis ankommer uteslutande på nätbolaget.

5. Nätbolaget bekostar anläggning och underhåll av de serviser nätbolaget funnit erforderliga, även reparation av desamma, om annan icke är vällande till skadan.
Dock bekostar nätbolaget ej erforderlig ledningsgrav för servisen inom fastighetens gränser i planlagda områden.

6. Alla serviser är nätbolagets egendom, även om de helt eller delvis bekostats av annan.

7. Schablonavgift tillämpas för anslutningar till lågspänning enligt nedanstående tabell.
Avgift enligt nedanstående tabell tillämpas för anslutningar med avstånd upp till 1800 m från närmaste anslutningspunkt. Avståndet mäts fågelvägen mellan närmaste anslutningspunkt och tomtgräns.
Om det är tjäle i marken vid förläggningstillfället tillkommer en kostnad om 96 kr per meter (120 kr inkl. moms).

Huvudsäkring
(Ampere)

Avstånd
(m)

Engångsavgift
kr exkl. moms

Engångsavgift
kr inkl. moms

16-35

0-199

22 100

27 625

16-35

200-599

överstigande 200 m
22 100 + 189 kr/m

överstigande 200 m
27 625 + 236 kr/m

16-35

600-1199

överstigande 600 m
97 700 + 112 kr/m

överstigande 600 m
122 125 + 140 kr/m

16-35

1200-1800

överstigande 1200 m
164 900 + 167 kr/m

överstigande 1200 m
206 125 + 209 kr/m

50-63

0-199

35 000

43 750

50-63

200-599

överstigande 200 m
35 000 + 199 kr/m

överstigande 200 m
43 750 + 249 kr/m

 

8. För övriga anslutningar lämnas offert, dock med lägsta avgift enligt tabellen ovan.

Priser tillfälliga anslutningar 2019

Beställning av tillfällig anslutning ska vara oss tillhanda senast 10 arbetsdagar före inkoppling.

Huvudsäkring
(Ampere)

Engångsavgift
kr exkl. moms

Engångsavgift
kr inkl. moms

16-63

1 600

2 000

80-125

2 100

2 625

>125

Verklig kostnad


Högspänning

Verklig kostnad

 

Elnätskostnad lågspänning
För huvudsäkring upp till 63A tillämpas säkringstariff för motsvarande abonnemangsklass.
För huvudsäkring över 80A tillämpas effekttariff för motsvarande abonnemangsklass.

Elnätskostnad högspänning
Tillämpning i enlighet med högspänningstariff för motsvarande abonnemangsklass.

Villkor för tillfälliga anslutningar
1. Vi kan erbjuda tillfällig anslutning i elektrifierade områden där anslutning kan utföras från befintligt nät utan förstärkning.

2. Tillfällig anslutning ska vara begränsad i tiden till max 18 månader.

3. Tillfällig anslutning ska färdiganmälas till oss av behörig elinstallatör.

4. Kunden ska själv ombesörja godkänt byggskåp t.ex. genom att hyra av elinstallatören.

5. Kunden ombesörjer själv kabel från byggskåpet till sin uttagspunkt.

Priser övriga kostnader 2019

Inflyttning och utflyttning
Inflyttningsanmälan ska vara oss tillhanda i god tid före inflyttning, dock senast kl 15:00 dagen innan. Inflyttningsavgift uttages med 180 kr plus moms (225 kr inkl moms).

Utflyttningsanmälan ska vara oss tillhanda senast 30 dagar före utflyttning. Uppsägningstiden kan kortas om vi har ny kund på elabonnemanget.

Om vi saknar kunduppgifter på elabonnemanget kopplas elen ur efter två arbetsdagar.

Avgift för återinkoppling vid sen inflyttningsanmälan

Exkl. moms

Inkl. moms

Om anmälan görs samma dag före kl 15:00

580 kr

725 kr

Efter ordinarie arbetstid (aviserad efter kl 15:00)
(Avgiften inkluderar ordinarie inflyttningsavgift)

1 100 kr

1 375 kr

Avgift för återinkoppling efter avstängning

Ej momspliktigt

Tillkoppling aviserad före kl 15:00

1 310 kr

Tillkoppling aviserad efter kl 15:00

2 488 kr

Avgift för avstängning åt elleverantör

Exkl. moms

Avstängning

768 kr

Tillkoppling aviserad före kl 15:00

768 kr

Tillkoppling aviserad efter kl 15:00

1 488 kr

 

(Avstängningar utförs normalt på ordinarie arbetstid, tisdagar och onsdagar före kl 15:00)

Kontroll av elmätare

Exkl. moms

Inkl. moms

Om kunden accepterar att vi monterar en kontrollmätare- och mätaren visar sig vara felaktig

kostnadsfritt

kostnadsfritt

- och mätaren visar sig vara felfri

1 680 kr

2 100 kr
Om kunden vill att mätaren kontrolleras av ackrediterat organ- och mätaren visar sig vara felaktig

kostnadsfritt

kostnadsfritt

- och mätaren visar sig vara felfri

3 200 kr

4 000 kr

Avtalsvillkor

Kärt barn har många namn. Här är det vi kallar avtalsvillkor. Våra avtalsvillkor för
elnät är utarbetade av Svensk Energi, efter överenskommelse med Konsumentverket.

Här hittar du det finstilta för privatkunder.

Avtalsvillkor privatkunder

Uddevalla Energis Särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till kunsument


Vid strömavbrott

Vi på Uddevalla Energi strävar alltid efter att du som kund skall ha en så bra leveranskvalitet som möjligt. De senaste åren har vi haft en tillgänglighet i elnätet på 99,995%. Det innebär att du som kund i snitt drabbas av ett avbrott på cirka 30 minuter per år. Men trots våra ansträngningar händer det att det blir strömavbrott. Ibland rår vårt elnät inte på vädrets makter. Mycket snö och hård vind kan leda till att träden faller på våra ledningar. Ibland händer det också att bävrar fäller träd över eller att större fåglar flyger in i elledningen.

Om "olyckan" ändå skulle vara framme har vår personal beredskap dygnet runt, året om, och det gör att vi snabbt är på plats för att åtgärda de fel som uppstår. Om det är ett större strömavbrott som drabbar fler än dig vet vi ofta om det direkt. Vi har teknisk utrustning som indikerar när strömmen är borta i högspänningsnätet. Vi påbörjar då omgående omkopplingar i elnätet för att leta fram felstället och för att du skall få strömmen tillbaka.

Om du drabbas av strömavbrott

Om du drabbas av strömavbrott, kontrollera följande innan du ringer!

 • Saknar du el helt eller delvis?
 • Har grannen också strömavbrott?
 • Kontrollera din elmätare
 • Kontrollera din jordfelsbrytare
 • Kontrollera dina huvudsäkringar
 • Ta fram din elnätsräkning

 

På din elnätsräkning finns de upplysningar vi behöver för att få fram information om just din elanslutning.

Telefon för felanmälan (dygnet runt): 0522-58 08 00.

OBS!
Om det är fel på din egen elanläggning och du inte kan åtgärda felet själv ringer du till en behörig elinstallatör. Det blir mycket billigare än om du ringer efter oss i onödan. Om vi åker ut och konstaterar att felet är hos dig debiterar vi dig en utryckningsavgift om 800 SEK (exklusive moms).

Om du på vår inrådan kontaktar en elektriker och denne konstaterar att felet ändå är på vår anläggning ersätter vi dig för de kostnader du haft för elektriker.

Råd vid strömavbrott

Undvik att öppna kyl och frys mer än nödvändigt, då håller sig maten längre. En modern kyl och frys klarar att hålla maten färsk/fryst i minst 12 timmar utan ström.

Stäng av elektrisk spis, kaffekokare, vattenkokare och liknande utrustning.

Bryt också strömmen till modem och datorutrustning samt TV och dekoder.

Om det är kallt ute så håll dörrar och fönster stängda. Undvik att öppna dörrar och fönster i onödan. Stäng också av el-element om du har sådana hemma. När strömmen kommer tillbaka slår du på el-elementen ett i taget med några minuters mellanrum. Om alla el-element i ett område startar samtidigt är risken stor att säkringarna i kabelskåp och transformatorstationer går sönder.

Bra att ha hemma:
Stearinljus och värmeljus, tändstickor, ficklampa och batteridriven radio samt säkringar - glöm inte huvudsäkringar.

Planerade strömavbrott

Vi utför kontinuerligt underhåll på våra elanläggningar. Det gör vi för att utrustningen skall hålla många år till och för att minska risken för oplanerade strömavbrott. Det kan också handla om att utföra reparationer av fel som ni kunder tipsar om eller som vi upptäcker vid våra årliga besiktningar.

När det är dags för ett underhållsarbete som drabbar dig med strömavbrott, meddelar vi om detta via brevutskick.

Leveranssäkerhet

De fem senaste årens tillgänglighet i vårt elnät har sett ut enligt nedan:

 

År

Tillgänglighet  

Antal kunder med avbrott > 12 h

Antal kunder med avbrott > 24 h

2014

99,995%      

0

0

2015

99,993%      

170

5

2016

99,995%      

2

0

2017

99,991%

7

0

2018

99,998%

28

0

 

Avbrottsersättning

Den som drabbas av ett strömavbrott som varar längre än 12 timmar har normalt rätt till avbrottsersättning. Avbrottsperioden börjar räknas då vi fått vetskap om avbrottet.

Ersättningen betalas normalt ut som avdrag på kommande fakturor. Du behöver normalt inte ansöka om avbrottsersättning, pengarna utbetalas automatiskt. Om du ändå inte fått någon ersättning, bör du dock kontakta oss.

Ersättning utgår ej då felet varit i kunds egen anläggning eller om felet beror på kunds egen försummelse. Ersättning utgår heller inte om anledningen till avbrottet beror av fel i stamnätet som tillhör Svenska Kraftnät.

Avbrottsperiod i timmar

% av beräknad årlig nätkostnad

Minibelopp i kronor*

>12 - ≤24  (>0,5 dygn)

12,5%

900

>24 - ≤48  (>1 dygn)

37,5%

1800

>48 - ≤72  (>2 dygn)

62,5%

2700


*) Maximal ersättning är dock alltid högst 300% av kundens beräknade årliga nätkostnad.

Ersättning vid skada

Skadestånd för skada på grund av avbrott
Om någon eller något skadas på grund av avbrott i elleveransen, ska detta i vissa fall ersättas av nätägaren. Ersättningen omfattar ekonomisk förlust och annan förlust som har orsakats av avbrottet. Om du till exempel har haft mat i din kyl eller frys som förstörts på grund av ett långt avbrott kan du få ersättning för det.

Skada vid inverkan av el
Om någon eller något skadas på grund av inverkan av el så ersätts skadan av den som äger starkströmsanläggningen från vilken elen senast har kommit.

Produktansvar
För skador som inträffar på grund av säkerhetsbrister i elen ansvarar vi - förutom i en del undantagsfall - när vi överfört elen till dig. Vårt ansvar benämns då produktansvar och enligt ellagens regler om detta skall ett avdrag på 3 500 kronor göras från värdet av det som har skadats.

Generella förutsättningar för alla skadesituationer
Vi tillämpar åldersavdrag. För att ersättning skall kunna betalas ut måste skadan också styrkas och kunna kopplas till en händelse i vårt elnät. Den skadelidande förutsätts också försöka begränsa skadans omfattning.
För att vi ska kunna hantera din skada måste du skicka in en skadeanmälan där du beskriver hur du blivit drabbad. Vi behöver också dokumentation på det som blivit skadat. Dokumentationen kan utgöras av kvitton, fotografier eller en skaderapport från en auktoriserad reparatör.
 
Om du vill veta mer kan du läsa om detta i våra avtalsvillkor och i ellagen.
 
För näringsidkare gäller andra regler än för konsumenter.


Lär dig om elektricitet och energi

Vad är energi? Vad är elektricitet? Vad är lågspänning? Och vad är skillnaden på watt och ampere? Här får du svaren.

Elkablar

Vad är energi?

Energi är nödvändigt för allt liv. Växter och djur behöver energi för att fungera och överleva. Energi finns också lagrad i vår mat, i form av kolhydrater, som vi omvandlar till värme och rörelse. Ett annat exempel är energin som finns lagrad i oljan som vi använder för att driva våra bilar. Vanliga enheter för att mäta energi är Joul (J), kalori (cal) och wattimme (Wh).

Vatten som finns i en damm eller sjö har ett visst mått av lägesenergi. När vattnet sätts i rörelse omvandlas lägesenergi till rörelseenergi. När vi driver vattnet genom en turbin får vattnets rörelseenergi turbinen att snurra. Turbinen sitter fast i en generator och i generatorn omvandlar vi rörelseenergin till elektrisk energi. På samma sätt omvandlas vindens energi till el i ett vindkraftverk. Alla sopor vi slänger innehåller också energi. På vårt kraftvärmeverk Lillesjö förbränner vi sopor för att göra fjärrvärme och el.

Nu vet du mer om energi. Över till elektricitet (eller el).

Vad är elektricitet?

Med elektricitet menar vi vanligen elektrisk ström. För att få ström i en elkabel måste vi först ha spänning. Tänk dig att vi har två skålar: en med vatten och en utan vatten. Vi vill föra vattnet från den ena skålen till den andra genom ett rör. För att få vattnet att rinna behöver vi ha en höjdskillnad mellan skålarna. Vattnet rinner från den skål som är placerad högre till den skål som är på en lägre nivå. Ju högre höjdskillnad det är, ju fortare rinner vattnet.

I ett elektriskt system kallar vi höjdskillnaden för potentialskillnad och den kan mätas i enheten Volt [V]. Det är vår spänning (U). Ju högre potentialskillnad, desto högre spänning får vi. Ett batteri har ju två anslutningar eller "poler". Mellan dessa poler kan vi mäta spänningen. För att få ström från ena polen till den andra måste vi förbinda dem med en elektrisk tråd (tråd av metall). Vi får då en rörelse av elektroner som vandrar från den ena polen till den andra. Detta är elektrisk ström (I) och den mäter vi med enheten Ampere [A].

Och vad är en servisledning?

Hemma i ditt hus använder du elen till många saker. Du behöver el till dina lampor och till spisen eller till tv:n och datorn. För att du ska få elen levererad hem till dig måste du ha en elledning till ditt hus. Den ledningen kallas serviskabel. Andra änden på serviskabeln är ansluten till vårt elnät och vårt elnät är anslutet till andra elnät och till kraftstationer där man tillverkar elen.

Hur mycket el du använder beror på hur många saker du har som behöver el och hur ofta eller länge du använder dem. Den el (el-energi) du använder mäter vi med enheten kWh, och för att veta hur mycket el du använder där hemma mäter vi elen i en elmätare som finns i ditt elskåp.

El kan vara farlig – anlita en behörig elektriker

Att el kan vara farlig borde alla känna till. Myndigheterna har valt att kalla den farliga elen för starkström. Det finns särskilda lagar och föreskrifter för starkström som säger vad du får och inte får göra. Bland annat måste du ha tillräcklig kunskap om elen och dess risker för att få hantera den. Många arbeten och installationer med el kräver därför att du har en speciell behörighet på samma sätt som läkare måste ha en licens för att få utöva sitt yrke. Det är också viktigt att veta att den som utför en elinstallation alltid är ansvarig för sitt arbete. Det innebär att du kan straffas för fel du gjort och då blir skadeståndsskyldig.

Nivåer av spänning

Spänningsnivåerna 230 och 400 Volt kallas för lågspänning, men det betyder absolut inte att den är ofarlig. Det är alltså också starkström. Om spänningen är högre än 1000 Volt kallas den högspänning. Vi på Uddevalla Energi Elnät har tre spänningsnivåer i våra nät: dels har vi 40 kV-nät (alltså 40 000 volt) som matar våra fem stora mottagningsstationer i Uddevalla, Forshälla och Ljungskile. Från dessa mottagningsstationer går det ledningar i luften eller kablar i marken med spänningen 10 kV (10 000 volt). Dessa 10 kV-ledningar (högspänningsledningar) matar sedan alla de ”små” nätstationer som transformerar spänningen till 400 V.

Elektriska begrepp och enheter

 • Spänning U mäts i enheten Volt (V). 1kV = 1000V
 • Ström I mäts i enheten Ampere (A). 1kA = 1000A
 • Effekt P mäts i enheten Watt (W). 1kW = 1000W
 • Energi W mäts i enheten Wattsekund (Ws) eller Wattimmar (Wh). 1kWh = 1000Wh
 • Tiden t mäts i enheten sekund (s) eller timmar (h)

Förstå dig på din elmätare

För att läsa av din mätarställning använder vi två typer av elmätare: Landis&Gyr och Elmätare E350. Här kan du läsa mer om de två vanligaste mätarna - och hur du förstår dig på dem.

Elmätare E350 med kommunikationsmodul

På anläggningen finns en fjärravläst elmätare monterad. Detta innebär att nätägaren har möjlighet att läsa av mätaren från distans.

Mätarens displayvisning i normalläge:
Displaytest, alla segment i mätaren lyser.
Aktiv energi i kWh
Aktiv effekt i kW

Mätarens displayvisning vid knapptryckning:
Displaytest, alla segment i mätaren lyser.
Aktiv energi i kWh
Aktiv effekt i kW
Effekt fas L1
Effekt fas L2
Effekt fas L3

Mätarens utökade displayvisning:
Om din anläggning har produktion av el med solpaneler eller liknande: Håll in displayfunktionsknappen i cirka 5 sekunder tills displayens alla segment tänds, även kallad displaytest. Stega med funktionsknappen tills det står 2.8.0 under räkneverket (räkneverket visar producerad Energi i kWh).

Mätarens anläggningsbrytare:
Denna mätare är försedd med en anläggningsbrytare. Observera att anläggningsbrytaren inte får användas som huvudbrytare vid arbete i anläggningen! Om du – vid till exempel semester eller vid vinterstängning av sommarstuga – vill bryta din anläggning för en längre tid: använd alltid mätarens anläggningsbrytare. Skruva inte ur huvudsäkringarna och använd inte huvudbrytaren!

För att göra anläggningen spänningslös:
håll in anläggningsbrytarknappen i minst 2 sekunder. Dioden på kommunikationsmodulen blinkar rött, efter några sekunder slår brytaren från anläggningen och anläggning blir spänningslös. Mätaren registrerar ingen förbrukning då din anläggning är avstängd och dioden för brytare blinkar nu grönt. Nätbolaget kan kommunicera med mätaren och ser att anläggningsbrytaren är frånslagen.

För att spänningssätta anläggningen igen:
håll in anläggningsbrytarknappen i minst 2 sekunder, brytaren slår till anläggningen och dioden lyser med fast grönt sken.

Diodbeskrivning brytare (breaker) på kommunikationsmodulen:

 • Grönt sken: Anläggningen är på och anläggningsägaren kan själv bryta.
 • Grönt blinkande: Anläggningen är bruten och anläggningsägaren kan själv slå till igen.
 • Rött blinkande: Anläggningen är bruten och blockerad av nätbolaget.

Elmätare Landis&Gyr med kommunikationsenhet Metrima

I displayen (3) visas växlande mätarställning och testbild.

 • Om strömmen varit bruten och mätaren åter får spänning körs ett testprogram i cirka 30 minuter, där bland annat fasspänning visas.
 • Om lysdioden Service (4) lyser med fast rött sken, kan det betyda att elmätaren inte fungerar.
 • Om du har en elmätare med gul strömbrytare (1) kan du via denna slå av strömmen till fastigheten utan att elmätaren tappar spänning.

 

För att slå på eller av strömmen:
håll knappen intryckt i 1-2 sekunder. Någon sekund efter att du släpper knappen hörs ett klickljud då brytaren ändrar läge. Brytarens läge framgår även av lysdioden Breaker (2). Om dioden lyser med fast grönt sken är strömmen påslagen – och om den blinkar är strömmen avslagen. Om dioden blinkar med rött sken är brytaren blockerad och kan då inte slås på med den gula knappen. Observera att mätaren även kan finnas utan inbyggd brytare, men samma funktion gäller för lampor och display.

Kontakta oss om elnät

Har du frågor eller funderingar om elnät? Kontakta vår kundservice på 0522-58 08 00 eller kundservice@uddevallaenergi.se så svarar vi dig.